Միջին Դպրոց

 

Միջին դպրոցի ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական մասերից՝  iLowerSecondary, որն իր մեջ ներառում է 6-րդ և 7-րդ դասարանները, և iGCSE, որն էլ ներառում է 8-րդ և 9-րդ դասարանները:

iLowerSecondary-ն Pearson Edexcel-ի կողմից մշակված երկամյա ծրագիր է, որը նախապատրաստում է ուսանողներին միջազգային iGCSE կամ նմանատիպ որակավորումներին: Ծրագրի հիմքում ընկած է փոխանցելի հմտությունների ձեռքբերումը:

iGCSE-ն համաշխարհային ճանաչում ունեցող որակավորում է, որի ուսումնառության ընթացքում աշակերտները զարգացնում են անհաժեշտ հմտություններ և գիտելիքներ հետագա ավագ դպրոցի ընդունելության համար:

Կից հղմամբ կարող եք ծանոթանալ միջին դպրոցի ծրագրին, ընդունելության ընթացակարգին և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին:

BISA միջին դպրոցի տեղեկատու

iLowerSecondary ծրագիր

6-րդ և 7-րդ դասարաններում աշակերտներն ուսումնասիրում են 3 առարկա՝ մաթեմատիկա, անգլերեն և բնագիտություն: Դասերն անց են կացվում շաբաթական 3 անգամ՝ 2 դասաժամով, ժամը՝ 15:00- 17:15:

iGCSE ծրագիր

8-րդ և 9-րդ դասարաններում աշակերտները ուսումնասիրում են 3 առարկա՝ անգլերեն, մաթեմատիկա և բնագիտություն: Դասերն անց են կացվում շաբաթական 3 անգամ՝ 2 դասաժամով, ժամը՝ 15:00 – 17:15:

Միջազգային վկայականներ

7-րդ և 9-րդ դասարանների ավարտին աշակերտները հանձնում են Pearson Edexcel պաշտոնական քննությունները և ստանում  միջազգային ճանաչում ունեցող iLowerSecondary և  iGCSE վկայականները:

iLowerSecondary կրթական ծրագիր

iLowerSecondary-ն երկամյա ծրագիր է BISA-ում, որի շրջանակներում աշակերտները ուսումնասիրում են 3 հիմնական առարկաներ`

 1. Անգլերեն
 2. Մաթեմատիկա
 3. Բնագիտություն

Քանի որ ուսուցումը կատարվում է անգլերեն լեզվով, դիմորդները պետք է ունենան անգլերենի իմացության առնվազն A2/B1 մակարդակ:

Դպրոց դիմելու համար հարկավոր է՝

 • Լրացնել դիմում հայտը
 • Կատարել դիմում հայտի վճարումը: Գրանցման վճարը կազմում է 6,000 ՀՀ դրամ տեղի և 12,000 ՀՀ դրամ՝ միջազգային ուսանողների համար: Վճարված գումարը վերադարձման ենթակա չէ՝ անկախ ընդունելության արդյունքներից:
 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացնել դպրոց կամ սկան տարբերակով ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին
 • Հանձնել ընդունելության քննություն անգլերեն առարկայից:
 • Բարեհաջող անցնել հարցազրույցի փուլը
iGCSE կրթական ծրագիր

iGCSE-ն երկամյա ծրագիր է, որի շրջանակներում աշակերտները ուսումնասիրում են 3 հիմնական առարկաներ՝

 1. Անգլերեն
 2. Մաթեմատիկա
 3. Բնագիտություն

Քանի որ ուսուցումը կատարվում է անգլերեն լեզվով, դիմորդները պետք է ունենան անգլերենի իմացության առնվազն A2/B1 մակարդակ:

Դպրոց դիմելու համար հարկավոր է՝

 • Լրացնել դիմում հայտը
 • Կատարել դիմում հայտի վճարումը: Գրանցման վճարը կազմում է 15,000 ՀՀ դրամ տեղի և 20,000 ՀՀ դրամ՝ միջազգային դիմորդների համար: Վճարված գումարը վերադարձման ենթակա չէ՝ անկախ ընդունելության արդյունքներից:
 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացնել դպրոց կամ սկան տարբերակով ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին
 • Հանձնել ընդունելության քննություն անգլերեն առարկայից
 • Բարեհաջող անցնել հարցազրույցի փուլը
Միջազգային վկայականներ

7-րդ և 9-րդ դասարանների պաշտոնական ավարտական քննությունների հիման վրա աշակերտները ստանում են միջազգային ճանաչում ունեցող iLowerSecondary և iGCSE վկայականները յուրաքանչյուր առարկայից:

Pearson-ի կողմից ստուգվող և գնահատվող այս քննությունները համապատասխանում են միջազգային խիստ ստանդարտներին և առանձնանում են միջազգային ուսանողների համար նախատեսված գնահատման համակարգով:

iGCSE ուսումնական ծրագիրն աշակերտներին ապահովում է հետագա ուսումնառության՝ մասնավորապես International A Level ծրագրի համար անհրաժեշտ հմտություններով և գիտելիքներով: